[Guest post] Une lettre pas comme les autres

L’auteur de la lettre ci-dessous vous fera peut être rire un bon coup…

Pauvre gars! Il a pleins d’idées dans sa tête mais il n’arrive pas à faire bouger les choses.
Soyez gentils lorsque vous écrivez les commentaires 🙂

16 thoughts on “[Guest post] Une lettre pas comme les autres

Add yours

 1. si quelqu’un veut l’aider, ecrivez moi sur facebook!
  c’est un bon gars plein de talents, mais un esprit un peu brouillon qui ne demande que de l’aide! 🙂

  Like

 2. I think he should consider the big private companies (those listed on stock exchange), get associated with a big group, start by a real estae agent or real estate promoters. There are many in Mauritius. Forget getting the land on lease! Consider partnering with a big land owner or acquire one. You rarely lose when acquiring land (land value grows 15% per year)

  Waiting for crown land lease for 10 years, having missed the crisis, does not seem too ambitious. As for getting capital to acquire some private land, there are various facilities available. I have no idea of budget required for the project, but I assume that the person should have at least followed a course on Entrepreneurship and have a business plan that he/she can present to the companies.

  If he/she has not worked on the business plan, have a look at Enterprise Mauritius website, there’s a list of people who can help prepare that, as well as financing options like the SME Partnership Fund (50% funding without debt), special loans for agricultural projects (80% financing via loan)…

  En gros, it’s not enough to just have an idea. Turning the idea into a successful entreprise requires entrepreneurial skills. And someone like the author must have the guts and will to learn these skills. If he/she cannot afford studies, search Entrepreneurship on YouTube. Lot’s of useful tips for that. Then learn the basics of management. When it’ll come to emarketing, I have a friend who does that at http://ecreations.mu

  Like

 3. It’s pity those bureaucrats with their L-shaped ass are delaying that guy for so long . I’ve got L-shaped drill bits on my Made in La Foire electric drill ; I’ve found some L-shaped plugs but still desperately need L-shaped screws .

  Like

 4. @Sagitarius:
  Hah! L-shaped screws: use any of your middle fingers and bend it at 90-degrees… :->

  En tout cas, piti-la parett ena l’ambition ek l’enerzi, malgré so style ki costé ar Party Malin. Mais dans Dodoland, nous deza ena enn l’industrie touy-talents-précoce bien etabli (sé-pé-euh), ek si ou pena léritaz (grands-parents riches/planterr etc…), blié ou l’ambition: bizin tracé ou bien immigré.

  Like

 5. @Torpedo

  I think this letter is a joke but if it is not it might be interesting to rewrite it in better English ,French or Kreol . Maybe I’ll find some time to try that offline .

  C.P.E. pa telma sa move la.Dan primer asterla ena ‘Enhancement Program’ ki mo kwar ki mo truv plito byen . Mo panse nou sistem ledikasyon pe amelyore continyelma . Apar lepizod D.Gokhool .

  Avek reform Gokhool /2005 (system a+ ek contaz bann langaz aziatik) ki favoriz bann zenfan ki pran langaz aziatik [bann lekzame la zot nivo difikilte pli feb . Monn deza tyek enn papye Urdu kinn gagn A : avek enn vokabiler 30 mo kapav gagn A] mo ti pe atann ki arive en 2012 ler bann premye kinn rant kolez an 2005 ariv nivo H.S.C. Mo ti pe panse bann lekol kouma Kolez Rwayal Kirpip etc ti kapav montre enn bes e bann kolez mwin renome ti kapav fer sirpriz . Me an 2012 pu ena 50 lorea esi ena sirpriz pu kapav pas li lor sa kont la .

  Mo panse aster dan nou pei Moris si nu ena lambisyon ,lenerzi ek nu konn koz ar dimunn [ek nu ekrir enn fason ki seki lir nu kompran ki nu’nn ekrir] nu pa bizin fye lor leritaz .Ek bann fasilite ki guvernma donne la kapav trace si vre mem ou proze bon . Si mo kwar seki monn truve lor TV buku inn resi . Apar sa mo konn osi personelma enn-de ki’nn resi – me mo konn osi enn-de ki’nn pran lorn ar DBM sense pu biznes e zot inn grandi zot lakaz , uswar zot inn fer mariaz . Apre zot gagn problemzot ena toupe blam guverma , blam program ’empowerment’ , blam guvernma .
  Ena osi enn bann [dan paraz Cite Malherbe] kipa pa konn fer okenn demars ,konn zis kas enn poz ,get de kamwad grat lagitar . Apre zot blam Bondie ,malbar ,guvernma ek sipakisanla ankor .

  Sa bann la kan zot emigre zot al laFrans . Akoz zot bann anset Golwa.

  Could have gone a bit longer , mais je dois y aller , asterla .

  Like

 6. Writing in Kreol can be a problem with the word speller underlining almost all of the text in red . Is that why I made 2 or 3 mistakes ?

  In 3rd paragraph read : avek enn vokabiler 30 mo mo ti kapav gagn A

  In 4th paragraph read : Apre kan zot gagn problem zot ene toupe blam DBM ,blam …….

  Hope that text is readable enough after these corrections

  Like

 7. @Sagitarius:
  “Ena osi enn bann [dan paraz Cite Malherbe] kipa pa konn fer okenn demars ,konn zis kas enn poz ,get de kamwad grat lagitar . Apre zot blam Bondie ,malbar ,guvernma ek sipakisanla ankor .”

  Pa zis “dan paraz Cite Malherbe” ki ena sa kalité-la. Ena PARTOU dans Dodoland-ça: professionel dans plaigné! Zott pas nécessairement grat la-gitar, zot capav occupé zoué domino / cart / dam… Zot oussi ena enn grand passe-temps favori: guett fam lezott dimoun, ek faire commentaires. Zott content prend tou kalité short-cut ki possib, surtou quand enn zaffer depass zott connaissance/compétence, zott blam bann ki ena. Ek surtou, si par malerr ou essaye raisonne zott, c’est ou ki couyon, zott toultan ena enn ‘argument’ ready-made pou contrer ou. Ena dans Glen Park, Quatre Cocos, Bananes, Cluny, Brisée Verdière, etc, etc…

  Like

 8. @Torpedo

  Mo’nn koz Cite Malherbes ,1, parski mansyonn li dan sa letla ,e 2, parski mo res lari Couvent – 10 minit marse ar sa baz la e dapre seki monn turve ena buku sa kalite dimunn la laba sirtu dan [Cite Malherbes inn konstrir an 4 faz] 2em Cite [ki zot apel ‘site Sodom’] Malherbes kot zot ena enn mentalite tribal.

  Me ,WI ,ena sa lezot lendrwa osi ,inpe partu . Bann dimunn ki ena tu kalite lwazir , ki konn pran tu kalite nisa , ki ena tu repons fini pare pu met sarz zot problem lor lezot .

  Monn res reflesi 60 minit omwin divan sa lekran la pu sey terminn ar 1-2 mo pli pozitif lor mo bann ‘vwazin’ dan site me mo pann turv nanye .

  Like

 9. Bon.
  Eksi ou cwar li bon nou créer enn “Front Commun de Soutien pour l’Auteur d’Une lettre pas comme les autres”??
  Talerr ça alle dégénérer en enn apothéose à la Tunisie / Egypte…

  Like

 10. Torpedo

  Sa let finn ekrir swa par kikenn ki normlman ekrir Franse ek Angle byen e ki’nn anvi pran enn nisa . Ena enn bann drol fot ki paret inn fer ekspre . A mwin ki so liv kot li’nn aprann bann paz so rekto ti an bon leta e so verso ti’nn desire [non, pena erer ,sa mem monn ekrir : rekto an bon leta ,verso desire]

  Swa par kikenn ki pa konn ekrir ni Franse ni Angle korektema ,e ki finn rod led lot dimunn ki zot osi pa tro kone – ou ki kone me inn fer bufon ar li

  Sinon , konsernan Later Leta [Crown Land /State Land] kot Cite Malherbes li bon dimunn kone ki ena 2 lasurs G.R.N.W. ki kumans pa tro lwin ar bann premye lakaz lor Later Leta dan Nor site la . Lor sa bann Later Leta la ,ki buku pe konvwate ,ena 4-5 antrepriz ki’nn inplante depi buku banane .Mo espere guverma pa pu donn personn ankor later laba,e pu tyek seki deza instale parski se enn lepas ki byen bizin proteze .

  Kuma lor sa size mo tia kontan koz lor 1-2 maguy lot kote ronpwin Wooton . Ena karo kann ,pre kot Surat Bros.,ki ti neglize akoz difisil tir kann . Finn fann rimer pu ranz shiwala ,personn pann ena okenn obzeksyon .Me apre se enn biznes-plantasyon legim kinn vinn pran plas la ,alor ki dimunn dan landrwa pa gayn drwa konverti zot karo an plantasyon legim mem si kann pa pe raport nanye . Zot finn mem plant banbu lor sime pu bar enn pasaz ki planter ek travayer karo plis servi depi sipa komye banane.

  Lot kote ou pass sa sime koltar dan kann la , ler ou ariv kot la rivyer Chalta ou vir an U ou remont dan drwat e vizavi karo Cooperativ ou turv enn batima . Sa ti fer bel bel zes , banyer ar slogan relizye , oriflam lor ronpwin e ti anons sa enn lekol-maraz [mo sipoze sa ve dir li ti pu form bann pret]. Me batima la -ki pa ti ankor krepi, etc. dernye fwa mo ti turv li- resanble plito enn lakaz .Kan mem ki li pu ete kan li’nn termine ,li byen drol ki zot inn gayn permi konstriksyon alor ki bann planter dan landrwa pa gayn drwa ranz zot ti godam la an blok malgre letan puri ki ena Chalta ,Couacaud ,Cannelliere ,5-sime ,etc.

  Swa guvernma inn donn zot later kont bann lavantaz politik ki zot inn ganye dan lepase ou ki zot espere ganye pli tar . Swa zot inn resi anbet guvernma .

  An tu ka Later Leta pa kapav nek done zis akoz ena lizye sorti gro lor tu later ki zot turve . Ena later ki bizin res vyerz si nu pa le ki enn zur pei la vinn enn dezer an beton.

  -mo pa tro sir ,me mo byen kwar ki ena 1-2 batima indistriel inpe partu ki pa okipe .vo mye tyek sa avan rod later ar leta –

  Mo kwar li ti pu pli bon nu kree enn Sosyete pu Prezervasyon bann Lespas San Konstriksyon .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: